Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Natur


Åbent landskab

Nissum Fjord er en kystlagune, hvor ferskvand fra et stort opland via især Storå samles i fjorden, før det lukkes ud og blandes med Vesterhavets saltvand ved slusen i Thorsminde. Syv procent af Jyllands areal afvandes til Nissum Fjord.

Fjorden er et sjældent og følsomt naturområde, som vi skal passe på. Det er dog også samtidigt et åbent landskab, hvor alle er velkomne, når blot de bevæger sig med respekt for naturen, de særlige færdselsregler og visheden om, at trampestier og cykelruter i mange tilfælde går over privatejet jord.

Adgangsforholdene er gode, fordi lokale kræfter og myndigheder gennem Nissum Fjord Netværket siden 2006 har samarbejdet om at gøre fjorden mere tilgængelig med stier, broer, shelters, fugletårne og informationstavler.

Afvandingen

Nissum Fjord er opdelt i tre bassiner – Bøvling Fjord, Mellem Fjord og Felsted Kog – som samlet dækker et areal på 65 kvadratkilometer. Gennemsnitsdybden i fjorden er cirka en meter, og den maksimale dybde i hvert bassin er 2-2,5 meter.

Nissum Fjords opland er på godt 1600 km2. Størstedelen af fjordens ferskvand bliver tilført via Storå til det sydligste bassin, Felsted Kog (billedet). Saltholdigheden er derfor væsentlig forskellig i bassinerne, hvilket giver variationer i plante- og dyrelivet i og ved de tre dele af fjorden.

Den lave vandstand fik op gennem 1800-tallet landmænd og selskaber til at forsøge at tørlægge dele af Nissum Fjord, så fjordbunden kunne omdannes til landbrugsjord. Kraftige storme fik det til at mislykkedes, men rester af diger kan endnu ses i Felsted Kog. Slusen i Thorsminde, pumpehuse og diger har fortsat betydning for afvandingen af landbrugsarealerne rundt om Nissum Fjord.

Nogle steder dyrkes markerne stort set helt ned til vandkanten, mens engarealerne kun egner sig til afgræsning med kvæg, heste og får. Dyrenes græsning på engarealerne holder buske og rørskoven nede, hvilket gavner de truede engfugles ynglemuligheder.

 

Tæt på Nissum Fjord

Nissum Fjord er en del af fjordlandskabet langs vestkysten. Kun en smal tange med klitter og slusen ved Thorsminde adskiller fjorden fra Nordsøen. Gæster, der kører langs klitterne på kystlandevejen, oplever fjorden og engene som et stort, ofte fuglerigt område. Stopper man op eller bliver taget med på tur af de lokale, åbner sig den mangfoldige natur og det kulturlandskab, der hele vejen rundt præger Nissum Fjord.

Her i det flade landskab under den høje himmel har naturens stærke kræfter med vind, vand og sand altid været i en hovedrolle. Se blot på den imponerende Bøvling Klit, de våde strandenge og de mange vindmøller. Naturens forskellige samspil gør, at fjorden hver dag er en ny oplevelse. I går var den måske forblæst med hvide skumtoppe på bølgerne og flyvende kitesurfere i luften ved Thorsminde. En af de sjældne planter man kan finde er purpur gøgeurt.

I dag kan den være spejlblank og med fritidsfiskere, der røgter garn fra små joller. Og i morgen kan den lavvandede,nordlige ende – Bøvling Fjord – være blæst så tør for vand, at man kan se tusindvis af vadefugle gennemrode den brune fjordbund.

Fuglene

Nissum Fjord rummer et meget varieret fugleliv og har international betydning for ænder, gæs og vadefugle, der raster her på den faste trækrute mellem Nord- og Sydeuropa. Gæs, ænder og svaner er sammen med fiskehejre, rørhøg og skarv de karakteristiske fugle ved fjorden, men ornitologer søger også gerne hertil for at opleve rørdrummen og sjældne engfugle som brushøne, ryle, stor kobbersneppe og pomeransfugl.

Nogle af trækfuglene må lade livet, når jagten går ind i årets sidste måneder, men på det tidspunkt er de fleste af de lokalt ynglende fugle rejst sydpå. Jægerne begrænser også antallet af ræve, mårhunde og løsslupne mink, der alle er hårde ved de ynglende fugle.

Af hensyn til blandt andet den sjældne rørdrum høstes der kun tagrør i rørskoven i november-februar. I fjordens sydende ligger Fjandø, der er fredet som ynglested for især kystfugle som måger, terner og klyder.

Nissum Fjord 2014  |  Stabyvej 73  |  6990  Ulfborg  |  9749 5241  |  info@nissumfjord.dk